2111-Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост

- Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице

- Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.)

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Безплатна

Изтегли образец