2100-Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост /Договор за наем/

- Ситуационно решение

- Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда

- Конструктивен проект – при необходимост

- Инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама

- Документ за платена такса

- Други документи при необходимост

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Такса 50,00 лв./кв.м. годишно и не по-малко от 50,00 лв. за рекламно-информационни елементи под 1 кв.м, на основание чл. 95, т.22 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец