2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост или учредено право на строеж

- Копие от квитанция за платена такса

- Скица от АГКК

- Снимка на сградата

- Други документи при необходимост

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Такса 100 лв. на основание чл. 95, т.17 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец