2082-Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост

- Документ за платена такса

- Пълномощно (в случай, че искането се подава от пълномощник)

- Други документи 

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.10 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец