ВИДОВЕ УСЛУГИ

Обявление на Заповед № 1082/12.10.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1082/12.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатва въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията. 
1.подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) 
2.инвестиционен проект за изграждане на „Селскостопанска сграда за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове”
в имот с идентификатор 07257.40.27 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.