2061-Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост (ОПС)

- Копие от действащ  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”

- Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица- възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот

- Инвестиционен проект в следните части:
а/ АС част                                  
б/ СК част                                    
в/ В и К част, вкл. сградни отклонения      
г/ Ел                                   
д/ ОВК                                  
е/ част Геодезия        
ж/ част ПБ
з/ Геология /ИГП/
и/ Технология
к/ Статически изчисления
л/ озеленяване
м/ част ЕЕ
н/ Оценка за ЕЕ
други

- Оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строеж

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други

- Решение по оценка на въздействие върху околната среда

- Актуална скица от СГКК

- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва , ІІра и ІІІ-та категория

- Разрешение за строеж - оригинал

Срок за предоставяне:

7 дни

Такса на услугата:

Такса 10,0 % от таксата към разрешението за строеж, на основание чл. 95, т.15 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец