2054-Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост (ОПС)

- Виза за проектиране
- Инвестиционен проект по следните части:
а/ АС част                                     
б/ СК част                                     
в/ В и К част, вкл. Сградни отклонения    
г/ Ел                                     
д/ ОВК                                     
е/ част Геодезия         
ж/ част ПБ
з/ Геология /ИГП/
и/ Технология
к/ Статически изчисления
л/ озеленяване
м/ част ЕЕ
н/ Оценка за ЕЕ
други
- Оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строеж
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
- Решение по оценка на въздействие върху околната среда
- Актуална скица от СГКК
- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва , ІІра и ІІІ-та категория
- Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)

Срок за предоставяне:

14 дни 

Такса на услугата:

Размерът на таксата за одобряване на инвестиционни проекти, съгласно Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна, чл. 95, т.7 е :
- за еднофамилни жилищни и вилни сгради- 0,2 % от строителната стойност на обекта или сборът от застроените площи на всички надземни, полуподземни и подземни етажи се умножава по 0,7 лв. за кв.м.; 
- за ветрогенератори- 2,% от строителната стойност на обекта, но не по- малко от 7 600 лв. за генератор;
- за всички останали видове сгради- 1,9 % от строителната стойност на обекта или сборът от застроените площи на всички надземни, полуподземни и подземни етажи се умножава по 4,75 лв. за кв.м.;
- за всички останали видове строежи, включително и линейните обекти- 1,9 % от строителната стойност на обекта.
При декларирана стойност- в заявлението за одобряване на инвестиционния проект, инвеститорът декларира реалната себестойност на строителството.

Изтегли образец