2023-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост (ОПС)

- Виза за проектиране

- Инвестиционен проект по следните части:
а/ АС част                                  
б/ СК част                                  
в/ В и К част, вкл. Сградни отклонения       
г/  Ел                                  
д/ ОВК                                      
е/ част Геодезия     
ж/ част ПБ
з/ Геология /ИГП/
и/ Технология
к/ Статически изчисления
л/ озеленяване
м/ част ЕЕ
н/ Оценка за ЕЕ
други

- Оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строеж

- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други

- Решение по оценка на въздействие върху околната среда

- Актуална скица от СГКК

- Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва , ІІра и ІІІ-та категория

- Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност (ако има такава)

Срок за предоставяне:

Съгласно чл. 141, ал.8, от ЗУТ:
Идейните инвестиционни проекти се съгласуват или се отказва съгласуването им от компетентния орган:
1. в едномесечен срок от внасянето им, когато предварителната оценка е изготвена по чл. 142, ал. 6, т. 1;
2. в 14-дневен срок от внасянето им, когато предварителната оценка е извършена по чл. 142, ал. 6, т. 2.

Такса на услугата:

Безплатна

Изтегли образец