2001,2060-Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документи за собственост

- Скица с предложение за исканото изменение

- Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано  ниско застрояване, съгласно чл. 21, ал.4 от ЗУТ

- Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл. 17, ал.2, т.2 и т.3 от ЗУТ

- Удостоверение за наследници (при необходимост)

- Задание за проектиране ( при необходимост)

- Документ за платена такса

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

- в населени места -  такса 25 лв. на основание чл. 95, т.13.1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

- извън населени места - такса 50 лв., на основание чл. 95, т.13.2 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец