1991-Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Документ за собственост (отстъпено право на строеж)

- Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник)

- Проект за делба/Одобрени инвестиционни проекти

- Други документи при необходимост

- Документ за платена такса

Срок за предоставяне:

14 дни

Такса на услугата:

Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.4 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна

Изтегли образец