ВИДОВЕ УСЛУГИ

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 295 по Протокол № 21 от заседание проведено на 25.04.2017 г., Общински съвет-Каварна

1. Дава съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод 20 kV от Ж.Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72, с. Селце до ГРУ в имот с идентификатор 35064.11.42, гр. Каварна, общ. Каварна през следните общински имоти:
- имот с идентификатор 66113.15.72 по кадастралната карта на с. Селце ( с начин на трайно ползване- път IV- ти клас);
- имот с идентификатор 35064.11.101 по кадастралната карта на гр. Каварна ( с начин на трайно ползване- път IV- ти клас);
- имот с идентификатор 35064.11.12 по кадастралната карта на гр. Каварна ( с начин на трайно ползване- полски път);
- имот с идентификатор 35064.11.94 по кадастралната карта на гр. Каварна ( с начин на трайно ползване- полски път);
2. Одобрява задание за изработването на проект за ПУП- парцеларен план.
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод 20 kV от Ж.Р. стълб в имот с идентификатор 66113.15.72, с. Селце до ГРУ в имот е идентификатор 35064.11.42, гр. Каварна, общ. Каварна, със следните засегнати имоти- общинска собственост: имот с идентификатор 66113.15.72, землище с. Селце; имот с идентификатор 35064.11.101, имот с идентификатор 35064.11.12 и имот с идентификатор 35064.11.94, землище гр. Каварна, общ. Каварна.
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.