ВИДОВЕ УСЛУГИ

Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности от 12.05.2017г. до 14.05.2017г. от 9:00 до 17:00 часа– третиране на царевица

ОБЩИНА  КАВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ГР.КАВАРНА
Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:    
От 12.05.2017 г. до 14.05.2017г. от 9:00 часа до  17:00 часа от фирма „Грийн планет“ЕООД ще се проведе третиране на царевица с препарат  Арат – няма карантинен срок, доза 20 гр/дка. Третирането ще се извършва срещу широколистни плевели в масив 41 в землището на гр.Каварна. Обща площ – 223 дка, отстоящи от населеното място на 1 км. и 43 дка, отстоящи от населеното място на 1 км.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Марьо Георгиев Атанасов.