Обявление

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с
чл. 77 от АПК


На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на община Каварна приета с Решение № 2/22.01.2014 г. от Протокол №29 на Общински съвет Каварна.Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Каварна, на адрес – гр. Каварна ул. Добротица №26или на следния електронен адрес:  obshtina@kavarna.bg