ВИДОВЕ УСЛУГИ

Съобщение за инвестиционно предложение на “ЛАГУНА 2007” ЕООД и „ДЪЛБОКА БГ” ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда за комплексно обществено обслужване, предвиждаща заведение за обществено хранене и прилежащи помощни съоръжения към тях и изграждане на подземен електропровод”, което  ще се реализира в ПИ № 07257.28.216  по плана на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич с Възложители  „Лагуна 2007” ЕООД и „Дълбока БГ” ЕООД, с. Българево, общ. Каварна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 17.01.2017г.  до 31.01.2017 г. вкл.
       
 Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.