ВИДОВЕ УСЛУГИ

Съобщение до „Тилиа Аргентеа” ЕООД


Община Каварна във връзка с чл.69, ал.1 и съгласно чл.66, ал. 2 от Закона за културното наследство и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава на „Тилиа Аргентеа” ЕООД в качеството му на собственик на имоти с идентификатор 35064.200.92 и 35064.200.94 по КККР  на гр.Каварна, че е издадена Заповед  № РД9Р/ 21.11.2016 г. на министъра на културата за промяна на статута в частта режими за опазване на обект „Праисторическо, антично и средновековно селище Чиракман”, община Каварна, област Добрич, съгласно която имоти с идентификатор 35064.200.92 и 35064.200.94 по КККР  на гр.Каварна, попадат в териториалния обхват на недвижимата културна ценност.