ВИДОВЕ УСЛУГИ

Публичен търг с явно наддаване на 07.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 07.04.2017 год. от 14.00 часа в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост, представляващ – Тенис кортове – 4 бр. с площ от 3720кв.м., ПИ с идентификатор № 35064.501.1 по КККР на гр.Каварна, целия с площ от 20 953кв.м., находящи се в района на Спортната зала на ул.”Сава Ганчев” № 29, за осъществяване на дейността на юридически лица с нестопанска цел, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота- Тенис кортове, за срок от 5 (пет) години.
Начална тръжна наемна месечна цена на обекта на търга е 50,00лв. без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 04.04.2017год., като цената на един комплект е 10.00 лв. и се получават от стая № 206, ет.2. 
Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна годишна наемна цена, е в размер на 60,00лв. и се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич  BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF. до  17.00 часа  на  05.04.2017 год.  
Срока за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 06.04.2017г. в деловодството на община Каварна ул.”Добротица” № 26.
 Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
 Необходими документи за участие:
•    Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•    Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•    Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

  Справки на тел.: 0570/8-18-19.