ВИДОВЕ УСЛУГИ

Обявление на Заповед № 237/29.03.2017 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 237/29.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 113 в кв. 22 по регулационния план на с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.