5004-Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

Необходими документи:

1. Искане по образец

2. Нотариален акт

3. Решение на ПК-Каварна

4. Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.

5. Скица от отменения  КП на м-т “Къзалюк баалар“

6. Скица от одобрения  ПУП-ПРЗ за комплекс “Младост-II“

7. Пълномощно /при необходимост/

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

Безплатна

Изтегли образец