ВИДОВЕ УСЛУГИ

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи,общинска собственост на 10.11.2016г. от 10:00ч.в сградата на Община Каварна-втори етаж,стая№209

Наименование Тип Количество в брой Начална тръжна цена за един брой Депозит в размер на 30% от началната тръжна цена за един брой
1 2 3 4 5 6
1 Менгеме Голямо 2 97.16 29.15
2 Менгеме голямо Голямо 1 41.58 12.47
3 Маса шлосерска 160/55 1 119.97 35.99
4 Маса шлосерска 110/50/80 12 49.79 14.94
5 Менгеме Средно 16 60.69 18.21
6 Маса шлосерска 110/50/80 8 49.79 14.94
7 Маса шлосерска 200/80 2 119.97 35.99
8 Маса Шлосерска 1 57.95 17.39
9 Маса шлосерска 200/80 1 119.97 35.99
10 Маса шлосерска 200/80 3 119.97 35.99

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА

движими вещи, общинска собственост, както следва:

 Тръжните документи се закупуват, за всяка една вещ по отделно, с цена на един комплект от 50.00 лв. /петдесет лева/ които се заплащат на касата на общината или с превод по банкова сметка на Община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич BIC код СЕСВВGSF BG 92 СЕСВ 979084 G4 066400 код 447000 до 17.00 часа на 04.11.2016год. Пакета с документи се получава от стая № 206 на Община Каварна.
 Депозитна вноска в размер на 30% от тръжната цена, за всяка вещ по отделно, да  постъпи в срок до 07.11.2016год. на касата на Община Каварна или по  с/ка на Община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF   с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
 Срок за подаване на заявления за участие до 17.00 часа на 08.11.2016 год. в деловодството на Община Каварна на ул.”Добротица” №26. 
Време за оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите, след представена квитанция за закупени тръжни книжа.
Условия за участие и провеждане на търга:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа;
2. Вносна бележка за внесен депозит;
3. Декларация от участника, че е запознат с условията на търга;
4. Декларация от участника, за запознаване с Проекто-договора и условията в него; 
5.Декларация от участника, за липса на задължения към отдел „МДТ” при Община Каварна;
6.Актуално удостоверение от НАП за липса на задължение към държавата;
 7.Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
                Справки на тел. 0570/8-18-19