ВИДОВЕ УСЛУГИ

Община Каварна набира доброволци за участие в Доброволно формирование за реакции при бедствия

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г. и Решение № 325/29.07.2008 г. на Общински съвет - Каварна

ОБЩИНА КАВАРНА набира доброволци

за участие в Доброволно формирование на Община Каварна за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях


Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
• навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното правоотношение;
• физически и психически здрави; 
• неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
• с умения за работа в екип;
• способни да поемат отговорност.

Необходими документи за кандидатстване: 
1. Заявление до кмета на общината по образец.
2. Формуляр за кандидатстване по образец.
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.
7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец.
Кандидатите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такива.
Финансовите средства, необходими за издаване на документите по т. 3, 4 и 5 ще бъдат възстановени на доброволците от бюджета на общината.
Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.
От вакантните длъжности в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" се определят длъжности за провеждане на конкурс с доброволци. 
Комплектът от документи  за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Каварна на ул. „Добротица” № 26 до 16.12.2016 г. включително. За допълнителна информация: тел. 81825 инж. Галя Великова

Прикачени файлове