2078-Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Необходими документи:

- Искане свободен текст

- Актуална скица от КККР

- Удостоверение за наследници/ при нужда/

- Документ за собственост 

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

Безплатна