2059-Издаване на заповед за изземване на имот

Заявяване на услугата

1. Заявление от собственик свободен текст
2. Документи, доказващи собствеността
3. Актуална скица на претендирания имот, издаден от СГКК;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост);
5. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост).

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

Безплатна