2044-Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

Необходими документи:

- Искане свободен текст
- Скица-ситуация на трасето на обекта
- Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта
- Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП
- Пълномощно /при необходимост/

Срок за предоставяне:

След влизане в сила на Решение на Общински съвет

Цена на услугата:

Безплатна