2043-Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи:

- Искане свободен текст

- Скица-ситуация на трасето на обекта

- Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта

- Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП

- Пълномощно /при необходимост/

Срок за предоставяне:

30 дни

Цена на услугата:

За услугата се заплаща пазарна цена за обезщетение на собствениците и 3% местен данък върху обезщетението