2021-Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:

1.Искане по образец

2.Копие от скици на имотите по КККР

2.Документ за собственост- нотариални актове или други.

3. Пълномощно.

4.Удостоверение за наследници

Срок за предоставяне:

7 дни

Цена на услугата:

За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида:

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 7 лв.

За експресна услуга 10 лв.

Изтегли образец