ВИДОВЕ УСЛУГИ

Съобщение за инвестиционно предложение на СД „Петрови, Димитрови и С-ие”

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на земеделска техника, изграждане на нова система за капково напояване и ново складово хале и навес за временно съхранение на ябълки” в ПИ № № 07257.14.2, 07257.11.112, 07257.11.111, 07257.11.73  по плана на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич с Възложител СД „Петрови, Димитрови и С-ие”, гр. Каварна, общ. Каварна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 03.04.2017г.  до 19.04.2017 г. вкл.
       
 Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.