ВИДОВЕ УСЛУГИ

Обявление на Заповед № 257/07.04.2017г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 257 от 07.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ LXXXII в кв. 1 по регулационния план  на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.