1988-Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими документи:

1.Искане свободен текст

2. Скица актуална от КККР

3. Удостоверение за наследници/при нужда/

4. Документ за собственост 

Срок за предоставяне:

30 дни

Такса на услугата:

Безплатна