Административно-технически услуги "Общинска собственост и Земеделие"

1988-Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

16.08.2018

Необходими документи: 1.Искане свободен текст 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост  Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна

2005-Учредяване на право на прокарване през общински имот със заповед

26.07.2018

Необходими документи: - Искане за издаване на заповед за учредяване право на прокарване по улици, тротоари и други площи публична общинска собственост по образец - Скица-ситуация на трасето на обекта. - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта. - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: За услугата се...

2021-Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

26.07.2018

Необходими документи: 1.Искане по образец 2.Копие от скици на имотите по КККР 2.Документ за собственост- нотариални актове или други. 3. Пълномощно. 4.Удостоверение за наследници Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида: За обикновена услуга 5 лв. За бърза услуга 7 лв. За експресна услуга 10 лв. Изтегли...

2029-Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Декларация Срок за предоставяне: 3 дни Цена на услугата: Безплатна Изтегли образец

2030-Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производител в областна дирекция „Земеделие”

02.09.2016

Необходими документи: - Анкетни формуляри от ОД "Земеделие" към МЗХ Срок за предоставяне: 1 ден Цена на услугата: Безплатна

2043-Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Скица-ситуация на трасето на обекта - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща пазарна цена за обезщетение на собствениците и 3% местен данък върху обезщетението

2044-Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

16.08.2018

Необходими документи: - Искане свободен текст - Скица-ситуация на трасето на обекта - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: След влизане в сила на Решение на Общински съвет Цена на услугата: Безплатна

2059-Издаване на заповед за изземване на имот

26.07.2018

Заявяване на услугата 1. Заявление от собственик свободен текст 2. Документи, доказващи собствеността 3. Актуална скица на претендирания имот, издаден от СГКК; 4. Удостоверение за наследници (при необходимост); 5. Нотариално заверено пълномощно (при необходимост). Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

2078-Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Актуална скица от КККР - Удостоверение за наследници/ при нужда/ - Документ за собственост  Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

2081-Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

26.07.2018

Необходими документи: 1.Искане свободен текст 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост  Срок за предоставяне: 7 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида: За обикновена услуга 5 лв. За бърза услуга 7 лв. За експресна услуга 10 лв.