Административни услуги и декларации "Местни данъци и такси"

Декларация по чл. 78 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: До 31 октомври на предходната година Необходими документи: - Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства. - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице; ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез...

Декларация по чл. 78, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: До 31 октомври на предходната година Необходими документи: - Допълнителни документи в зависимост от декларираните обстоятелства. - Договор сключен с фирма притежаваща разрешение по чл. 35 от ЗУО за извършване на услугите по местонахождение на имота. - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице; ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в...

Декларация по чл. 117 от Закона за местни данъци и такси, за притежаване на куче

07.04.2021

Срокове: На 31 март изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче. Необходими документи: Паспорт Копие на документи, удостоверяващи причина за ползване на данъчно облекчение. Пълномощно /при необходимост/. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

07.04.2021

Декларация се подава на основание чл. 61х от ЗМДТ от превозвачи, които извършват дейност по таксиметров превоз на пътници. Кога се подава данъчна декларация: При започване на дейността – преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 ЗАП.  За промените в обстоятелства, които имат значение за определянето на данъка, включително при прекратяване на дейността изцяло или с...

Декларация за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

07.04.2021

Срокове: Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението. Декларация се подава при: При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от...

Декларация за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

07.04.2021

Декларация се подава при: При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по чл. 49, ал. 2 и 4 от ЗМДТ лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Необходими документи: - Декларация по чл.49 от ЗМДТ; - Дарителско свидетелство или договор; - Документ удостоверяващ получаване на...