Административни услуги и декларации "Местни данъци и такси"

Декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

07.04.2021

Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски първа вноска        до 30 юни втора вноска        до 31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5% отстъпка. Декларация се подава при: придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по...

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

07.04.2021

Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходими документи: констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията констативен акт чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията Изтегли образец на декларация Услугата може да бъде заявена по...

Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

07.04.2021

Декларация се подава при: настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за...

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

07.04.2021

Срокове: Данък МПС се внася на две равни вноски : първа вноска      до 30 юни втора вноска      до 31 октомври При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка. Необходими документи: документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за...

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

07.04.2021

Срокове: Данък МПС се внася на две равни вноски: първа вноска      до 30 юни втора вноска      до 31 октомври При заплащане на целия данък до 30 април  ползвате 5% отстъпка. Необходими документи: документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство, когато в общината няма информация за платения...

Декларация по чл. 61 н, от ЗМДТ за облагане с патентен данък

07.04.2021

Срокове: На 31 януари изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък подават декларации. Патентен данък се внася на четири равни вноски: първа вноска           до 31 януари втора вноска            до 30 април трета...

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

07.04.2021

Срокове: На 30 януари изтича срокът, в който лицата подават декларация по образец за облагане с туристически данък за предходната календарна година. Необходими документи: - Пълномощно /при необходимост/. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация Услугата може да бъде заявена по електронен път чрез Единния портал за...

Декларация по чл. 75, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размерът на таксата според количеството на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: До 31 октомври на предходната година Необходими документи: - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице. ЗАБЕЛЕЖКА: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация

Декларация по чл. 75, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна,за определяне размера на таксата според количеството на битовите отпадъци

07.04.2021

Срокове: В срок до 3 месеца от влизането в сила решението на Общински съвет – Каварна за приемане на план-сметка за текущата година. Необходими документи: - Пълномощно, когато декларацията не се подава лично от задълженото лице. Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните. Изтегли образец на декларация за оттегляне Изтегли образец на...