ВИДОВЕ УСЛУГИ

Решение № 277 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г.

1. Дава съгласие за промяна на трасето на улица от осова точка 34 до осова точка 29 в КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15, по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“);

2. Одобрява представеното задание за проектиране на подробен устройствен план;

3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за улична регулация, за изменение на трасе на улица от осова точа 34 до осова точка 29, в кв. 3 по регулационния план на КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна, цел осигуряване на достъп до имот с идентификатор 72693.151.15 по кадастралната карта на с. Топола (морски плаж ,,Иканталъка 2“) ;

4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.