ВИДОВЕ УСЛУГИ

Обявява на Решение № 195 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 195 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016г.  Общински съвет - Каварна

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 35064.50.118 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.
2. Възлага на кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.