ВИДОВЕ УСЛУГИ

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 274 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г., Oбщински съвет-Каварна

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземен електропровод СрН 20 кV през общински имоти с идентификатори: 07257.52.87 (с начин на трайно ползване - път IV клас), 07257.13.102 (с начин на трайно ползване - полски път), 07257.52.86 (с начин на трайно ползване – пасища, мери) и 07257.52.39 (с начин на трайно ползване - нелесопригодни площи-дървесна, храст. растителност) в землище с. Българево, община Каварна;
2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план;
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод СрН 20 кV за обект ,,Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна“, през общински имоти с идентификатори: 07257.52.87, 07257.13.102, 07257.52.86 и 07257.52.39 в землище с. Българево, община Каварна;

4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.