ВИДОВЕ УСЛУГИ

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 275 по Протокол № 20 от заседание проведено на 28.03.2017 г., Oбщински съвет-Каварна

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе на подземно водопроводно отклонение през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна, с начин на трайно ползване - път IV клас;
2. Одобрява представеното задание за изработването на проект за ПУП-парцеларен план;
3. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ водопроводно отклонение за обект ,,Система за органична хидропоника в ПИ 07257.16.131 по КК на с. Българево, общ. Каварна“, през общински имот с идентификатор 07257.52.87 в землище с. Българево, община Каварна;
4. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.