ВИДОВЕ УСЛУГИ

Обявление на Заповед № 275/13.04.2017 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 275 от 13.04.2017 г.  на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план за изменение на плана за регулация  (ПУП-ПР) в частта за УПИ III в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.