ВИДОВЕ УСЛУГИ

Съобщение за инвестиционно предложение на СНЦ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА”

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Младежки  културен център”, в УПИ ХХІІІ-115,116, кв. 60 по плана на СО Божурец, с. Божурец, общ. Каварна, област Добрич с Възложител  СНЦ „Бъдеще за децата”, с.Божурец  ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 27.10.2016г.  до 10.11.2016 г. вкл.
       
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.