КОНКУРСИ

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

Публикувано на: 25.08.2016 г.
Валидно до: 14.09.2016г., 17:00 ч.
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА
ул. "Добротица" № 26, ет.3 
На основание Решение № 141 по Протокол №11 от 02.08.2016г. 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна
 
1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна. 
2. Основни изисквания към кандидатите:
•Висше образование: туризъм, икономика; образователна степен „бакалавър” или „магистър”;
•Общ трудов стаж или професионален опит: не по-малко от 5 години;
•Управленски опит - минимум 3 години, като през тези 5 години да не е реализиран негативен отрицателен резултат на управляваното от него търговско предприятие или да е допускал преразход по бюджет ако е управляваната структура е на бюджетна издръжка;
•Да не са осъждани без значение от наказанието за престъпление от общ характер;
•Да не са лишени от право да заемат материално отчетна длъжност без значение от настъпване на реабилитация;
•Владенеето на чужд език е предимство.
3. Срок на договора за управление: 3 години
4. Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.
4.1 Необходимите документи: 
- Заявление за участие в конкурса - по образец;
- Мотивационно писмо;
- Молба свободен текст;
- Автобиография;
- Актуално свидетелство за съдимост;
- Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация;
- Копие от трудова или служебна книжка.
- Програма за развитие на дейността на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна за тригодишен период.
4.2. Място и срок:
Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и наименованието на търговското дружество и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. Програмата за развитието и дейността на търговското дружество се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на търговското дружество.
Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в Деловодството на Общински съвет Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица" №26, ет. 3, в срок до 17:00 часа на 14.9.2016 г.
5. Конкурсът е присъствен и ще се проведе на три етапа:
I етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите и бизнес план за срока на управление; 
II етап - предоставяне от кандидатите на бизнес-програма за развитието и дейността на “Каварна” ЕООД  за 3-годишен период;
III етап - събеседване с кандидатите (председателят на комисията представя спечелилия кандидат и неговата програма за одобрение на редовно заседание на общинския съвет).
6. В тридневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат от Деловодството на община Каварна информация относно темите - предмет на събеседването на III етап от конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на конкурса.
7. Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна
зала ет. 2 на следните дати и часове:
9.1. На 15.09.2016 г., 14:00  часа Комисията за провеждане на конкурса ще заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението.
9.2. В срок до 16.09.2016 г.  включително Комисията за провеждане на конкурса  ще обявяви списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.
9.3. В срок до 26.09.2016 г.  включително Комисията за провеждане на конкурса  ще отвари пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, ще оцени разработките на кандидатите и  ще обявяви списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.
До третият етап на конкурса  ще се допускат кандидати, получили оценка най-малко „много добър 4,50" по шестобалната система.
9.4. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала ет. 2 на 29.09.2016  г. от 14:00 часа.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по
провеждането  ще изготви и предложи чрез Кмета на Община Каварна,
решение за одобрение от Общински съвет - Каварна. 
С Решението ще се определи кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Каварна, Комисията по провеждането на конкурса ще обяви класирането на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна и ще уведоми участниците в конкурса за това.
11. Назначената комисия за организиране и провеждане на конкурса с Решение № 141 по Протокол №11 от 02.08.2016г. на Общински съвет Каварна  е :
1. Адриан Ялнъзов – общински съветник;
2. Митко Недев – заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие”;
3. Дарина Василева – началник на отдел „Общинска собственост и икономическо развитие”;
4. Валентин Великов – общински съветник;
5. Мемиш Мустафов – общински съветник. 

Председател на 
Общински съвет Каварна:  /П/  
                      /Кр. Кръстев/             

Прикачени файлове