КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2024 година 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 21.03.2024г.

08:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 21.03.2024г.

10:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 21.03.2024г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 21.03.2024г.

12:30

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 21.03.2024г.

14:30

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 21.03.2024г.

16:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №108
относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. Община Каварна.

2. Докладна записка №109
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №124
относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

4. Докладна записка №129
относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

5. Докладна записка №140
относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

6. Докладна записка №141
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

7. Докладна записка №143
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

8. Докладна записка №145
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, общ. Каварна.

9. Докладна записка №162
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

10. Докладна записка №163
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот в условията на публичен търг с явно наддаване.

11. Докладна записка №164
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

12. Докладна записка №169
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот публична общинска собственост в условията на публичен търг с явно наддаване.

13. Докладна записка №171
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

14. Докладна записка №175
относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

15. Докладна записка №176
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

16. Докладна записка №177
относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

17. Докладна записка №193
относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

18. Докладна №194
относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка №124
относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

2. Докладна записка №129
относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №140
относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

4. Докладна записка №175
относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

5. Докладна записка №176
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

6. Докладна записка №177
относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

7. Докладна №194
относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка №124
относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

2. Докладна записка №129
относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №140
относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

4. Докладна записка №175
относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

5. Докладна записка №176
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

6. Докладна записка №177
относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

7. Докладна №194
относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

1. Докладна записка №109
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

2. Докладна записка №124
относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

3. Докладна записка №129
относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

4. Докладна записка №140
относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

5. Докладна записка №145
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, общ. Каварна.

6. Докладна записка №153
относно: Даване съгласие и допускане изработване на проект за Проект устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ и план- схема /ПС/ за трасе на поземлен електропровод 20 кV и изместване на част от трасе с одобрен с Решение №80/30.05.2006г. ПУП-ПП.

7. Докладна записка №163
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот в условията на публичен търг с явно наддаване.

8. Докладна записка №164
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

9. Докладна записка №169
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот публична общинска собственост в условията на публичен търг с явно наддаване.

10. Докладна записка №171
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

11.  Докладна записка №175
относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

12. Докладна записка №176
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

13. Докладна записка №177
относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

14. Докладна записка №178
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.26.157 по КККР на с. Нейково, общ. Каварна.

15. Докладна записка №179
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.24.191 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

16. Докладна записка №180
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.26.159 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

17. Докладна записка №181
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.153 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

18. Докладна записка №182
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.19.183 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

19. Докладна записка №183
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.157 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

20. Докладна записка №184
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.9.170 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

21. Докладна записка №185
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.170 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

22. Докладна записка №186
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.25.152 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

23. Докладна записка №187
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.15.150 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

24. Докладна записка №188
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.144 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

25. Докладна записка №189
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.25.162 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

26. Докладна записка №190
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.19.181 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

27. Докладна записка №191
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.25.138 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

28. Докладна записка №192
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.146 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

29. Докладна №194
относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

1. Докладна записка №108
относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. Община Каварна.

2. Докладна записка №109
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №124
относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

4. Докладна записка №129
относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

5. Докладна записка №140
относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

6. Докладна записка №141
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

7. Докладна записка №143
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

8. Докладна записка №145
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, общ. Каварна.

9. Докладна записка №162
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

10. Докладна записка №163
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот в условията на публичен търг с явно наддаване.

11. Докладна записка №164
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

12. Докладна записка №169
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот публична общинска собственост в условията на публичен търг с явно наддаване.

13. Докладна записка №171
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

14. Докладна записка №175
относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

15. Докладна записка №176
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

16. Докладна записка №177
относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

17. Докладна записка №193
относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

18. Докладна №194
относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №108
относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна. Община Каварна.

2. Докладна записка №109
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №124
относно: Дарение на поземлени имоти частна собственост в с. Било на Община Каварна.

4. Докладна записка №129
относно: Промяна на начина на трайно ползване и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна.

5. Докладна записка №140
относно: Предоставяне на информация за изпълнението на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна- краткосрочна и дългосрочна за 2023г.

6. Докладна записка №141
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

7. Докладна записка №143
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

8. Докладна записка №145
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, общ. Каварна.

9. Докладна записка №153
относно: Даване съгласие и допускане изработване на проект за Проект устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ и план- схема /ПС/ за трасе на поземлен електропровод 20 кV и изместване на част от трасе с одобрен с Решение №80/30.05.2006г. ПУП-ПП.

10. Докладна записка №162
относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

11. Докладна записка №163
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот в условията на публичен търг с явно наддаване.

12. Докладна записка №164
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

13. Докладна записка №169
относно: Отдаване под наем на терен, представляващ част от имот публична общинска собственост в условията на публичен търг с явно наддаване.

14. Докладна записка №171
относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

15. Докладна записка №175
относно: Допълнение и изменение на Решение №27 по Протокол №5/30.01.2024г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

16. Докладна записка №176
относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

17. Докладна записка №177
относно: Определяне на общото водовземане на минерална вода за пиене и водоналиване от населението по реда на чл. 41 от Закона за водите.

18. Докладна записка №178
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.26.157 по КККР на с. Нейково, общ. Каварна.

19. Докладна записка №179
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.24.191 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

20. Докладна записка №180
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.26.159 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

21. Докладна записка №181
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.153 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

22. Докладна записка №182
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.19.183 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

23. Докладна записка №183
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.157 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

24. Докладна записка №184
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.9.170 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

25. Докладна записка №185
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.22.170 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

26. Докладна записка №186
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.25.152 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

27. Докладна записка №187
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.15.150 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

28. Докладна записка №188
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.144 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

29. Докладна записка №189
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.25.162 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

30. Докладна записка №190
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 11003.19.181 по КККР на с. Видно, общ. Каварна.

31. Докладна записка №191
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.25.138 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

32. Докладна записка №192
относно: Допускане изработване на проект за Подробен устройство план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на ПИ с идентификатор 51408.23.146 по КККР на с. Нейково, община Каварна.

33. Докладна записка №193
относно: Отдаване под наем на поземлени имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

34. Докладна №194
относно: Определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Каварна.