КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2024

ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец март 2024 година

 

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 05.03.2024г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 05.03.2024г..

10:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 05.03.2024г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 05.03.2024г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 05.03.2024г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 05.03.2024г.

15:00

часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка №142
относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

2. Докладна записка №127
относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Черноморска електромобилност“ с АДБФП № Д-33-9 от 31.03.2023г. по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

3. Докладна записка №126
относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

4. Докладна записка №132
относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

5. Докладна записка №128
относно: Отдаване под наем на недвижим имот- спортен обект публична общинска собственост.

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка №142
относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

2. Докладна записка №126
относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

3. Докладна записка №132
относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

4. Докладна записка №128
относно: Отдаване под наем на недвижим имот- спортен обект публична общинска собственост.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка №142
относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

2. Докладна записка №126
относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

3. Докладна записка №132
относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №142
относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

2. Докладна записка №126
относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

3. Докладна записка №132
относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

4. Докладна записка №151
относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

 

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №142
относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

2. Докладна записка №127
относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Черноморска електромобилност“ с АДБФП № Д-33-9 от 31.03.2023г. по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

3. Докладна записка №126

относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

4. Докладна записка №132

относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

5. Докладна записка №128

относно: Отдаване под наем на недвижим имот- спортен обект публична общинска собственост.

6. Докладна записка №165 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Модернизация на образователната среда в община Каварна, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Йордан Йовков“ с Договор за финансиране №-1.007-209-20.12.2023 по Процедура №BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

7. Докладна записка №166 

относно: Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Каварна“ с Договор за финансиране № МЕ-С4.I3-36 от 30.08.2023 по процедура по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-4.025 – Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 1 от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка №142
относно: Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Каварна от 07.11.2023г. до 31.01.2024г.

2. Отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на община Каварна за 2024 година за проект „Черноморска електромобилност“ с АДБФП № Д-33-9 от 31.03.2023г. по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

3. Докладна записка №146
относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. Добрич.

4. Докладна записка №126
относно: Намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ на Проект „Красива България“ (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика(МТСП).

5. Докладна записка №132
относно: Преразглеждане на решение №52 по Протокол №6/16.02.2024г. съгласно ЗАПОВЕД №АдК-04-3/26.02.2024г. на Областния управител на област Добрич.

6. Докладна записка №128
относно: Отдаване под наем на недвижим имот- спортен обект публична общинска собственост.

7. Докладна записка №151
относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.