КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец февруари 2024 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 08.02.2024г

08:30 часа

     

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 08.02.2024г.

10:00 часа

     

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 08.02.2024г.

11:00 часа

     

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 08.02.2024г.

13:00 часа

     

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 08.02.2024г.

14:30 часа

     

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 08.02.2024г.

16:00 часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка №56 относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

2. Докладна записка №63 относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

3. Докладна записка №64 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

4. Докладна записка №69 относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

5. Докладна записка №70 относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

6. Докладна записка №66 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

7. Докладна записка №72 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, община Каварна.

8. Докладна записка №73 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

9. Докладна записка №71 относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, терен на петно, находящ се в с. Топола, м. „Иканталъка“, КК „Карвуна“.

10. Докладна записка №81 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.

11. Докладна записка №82 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

12. Докладна записка №83 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.


Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка №63 относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

2. Докладна записка №69 относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

3. Докладна записка №70 относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

4. Докладна записка №66 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

5. Докладна записка №56 относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

6. Докладна записка №81 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.


Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка №63 относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

2. Докладна записка №69 относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

3. Докладна записка №70 относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

4. Докладна записка №66 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

5. Докладна записка №56 относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

6. Докладна записка №81 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.


Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №56 относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

2. Докладна записка №63 относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

3. Докладна записка №64 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

4. Докладна записка №67 относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

5. Докладна записка №69 относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Докладна записка №70 относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

7. Докладна записка №66 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

8. Докладна записка №72 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, община Каварна.

9. Докладна записка №73 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

10. Докладна записка №71 относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, терен на петно, находящ се в с. Топола, м. „Иканталъка“, КК „Карвуна“.

11. Докладна записка №81 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.

12. Докладна записка №82 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

13. Докладна записка №83 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.


Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №56 относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

2. Докладна записка №63 относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

3. Докладна записка №64 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

4. Докладна записка №67 относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

5. Докладна записка №69 относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Докладна записка №70 относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

7. Докладна записка №66 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

8. Докладна записка №72 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, община Каварна.

9. Докладна записка №73 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

10. Докладна записка №71 относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, терен на петно, находящ се в с. Топола, м. „Иканталъка“, КК „Карвуна“.

11. Докладна записка №81 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.

12. Докладна записка №82 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

13. Докладна записка №83 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.


Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка №56 относно: Одобряване на пазарна наемна цена, определена по пазарен механизъм в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2024/2025 година.

2. Докладна записка №63 относно: Приемане на Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община Каварна за периода 2022г.- 2028г.

3. Докладна записка №64 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

4. Докладна записка №67 относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

5. Докладна записка №69 относно: Създаване и избор на членове на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

6. Докладна записка №70 относно: Определяне на представители на Общински съвет – Каварна в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

7. Докладна записка №66 относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2024 година.

8. Докладна записка №72 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в СО Топола, с. Топола, община Каварна.

9. Докладна записка №73 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.

10. Докладна записка №71 относно: Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, терен на петно, находящ се в с. Топола, м. „Иканталъка“, КК „Карвуна“.

11. Докладна записка №81 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем за поземлените имоти от общинския поземлен фонд с трайно предназначение на територията: земеделска.

12. Докладна записка №82 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, община Каварна.

13. Докладна записка №83 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, община Каварна.