КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец януари 2024 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 23.01.2024г.

08:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 23.01.2024г.

10:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 23.01.2024г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 23.01.2024г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 23.01.2024г.

14:30

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 23.01.2024г.

16:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №582 относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №16 относно: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027г.

4. Докладна записка №24 относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

5. Докладна записка №29 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

6. Докладна записка №31 относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

7. Докладна записка №35 относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

8. Докладна записка №37 относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

9. Докладна записка №40 относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

10. Докладна записка №39 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

11. Докладна записка №1 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

12. Докладна записка №2 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

13. Докладна записка №3 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

12. Докладна записка №4 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.

14. Докладна записка №25 относно: Отдаване под наем на терен, представляващ части от два имота в условията на публичен търг с явно наддаване.

15. Докладна записка №30 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

16. Докладна записка №34 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

17. Докладна записка №36 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Раковски, община Каварна.

18. Докладна записка №22 относно: Определяне на имотите- частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2024г.

19. Докладна записка №33 относно: Провеждане на публичен търг с янво наддаване за продажба на движими вещи собственост на ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка №582 относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №16 относно: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027г.

4. Докладна записка №24 относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

5. Докладна записка №29 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

6. Докладна записка №31 относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

7. Докладна записка №35 относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

8. Докладна записка №37 относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

9. Докладна записка №40 относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

10. Докладна записка №39 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

          11. Докладна записка №42 относно: Даване на съгласие за безвъзмездно ползване на спортен обект – частна общинска собственост – Спортна зала „Олимпиада“ в полза на спортните клубове по чл. 12 от ЗФВС.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка №582 относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №16 относно: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027г.

4. Докладна записка №24 относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

5. Докладна записка №29 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

6. Докладна записка №31 относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

7. Докладна записка №35 относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

8. Докладна записка №37 относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

9. Докладна записка №40 относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

10. Докладна записка №39 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

11. Докладна записка №42 относно: Даване на съгласие за безвъзмездно ползване на спортен обект – частна общинска собственост – Спортна зала „Олимпиада“ в полза на спортните клубове по чл. 12 от ЗФВС.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №582 относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №24 относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

4. Докладна записка №29 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

5. Докладна записка №31 относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

6. Докладна записка №35 относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

7. Докладна записка №37 относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

8. Докладна записка №40 относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

9. Докладна записка №39 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

10. Докладна записка №1 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

11. Докладна записка №2 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

12. Докладна записка №3 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

13. Докладна записка №4 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.

14. Докладна записка №25 относно: Отдаване под наем на терен, представляващ части от два имота в условията на публичен търг с явно наддаване.

15. Докладна записка №30 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

16. Докладна записка №34 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

17. Докладна записка №36 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Раковски, община Каварна.

18. Докладна записка №32 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ част от улична регулация от О.Т.33 до О.Т.35 по плана за регулация /ПР/ на с. Българево, об. Каварна, в обхвата на ПИ имот с идентификатор 07257.501.707 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

1. Докладна записка №582 относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №16 относно: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027г.

4. Докладна записка №24 относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

5. Докладна записка №29 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

6. Докладна записка №31 относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

7. Докладна записка №35 относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

8. Докладна записка №37 относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

9. Докладна записка №40 относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

10. Докладна записка №39 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

11. Докладна записка №1 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

12. Докладна записка №2 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

13. Докладна записка №3 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

14. Докладна записка №4 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.

15. Докладна записка №25 относно: Отдаване под наем на терен, представляващ части от два имота в условията на публичен търг с явно наддаване.

16. Докладна записка №30 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

17. Докладна записка №34 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

18. Докладна записка №36 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Раковски, община Каварна.

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №582 относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2024/2025г.

2. Докладна записка №13 относно: Изменение на Решение №670 по Протокол №56/20.06.2023г. на Общински съвет – Каварна относно определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №16 относно: Партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „Приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027г.

4. Докладна записка №24 относно: Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027г.

5. Докладна записка №29 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2024г. и остатъка от 2023г.

6. Докладна записка №31 относно: Приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване по наем и разпореждане с общински жилища за 2024г.

7. Докладна записка №35 относно: Програма за управление на община Каварна за мандат 2023-2027г.

8. Докладна записка №37 относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 година.

9. Докладна записка №40 относно: Отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2023г.

10. Докладна записка №39 относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2024г.

11. Докладна записка №1 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Вранино, община Каварна.

12. Докладна записка №2 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, община Каварна.

13. Докладна записка №3 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър, община Каварна.

14. Докладна записка №4 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец, СО Божурец, община Каварна.

15. Докладна записка №25 относно: Отдаване под наем на терен, представляващ части от два имота в условията на публичен търг с явно наддаване.

16. Докладна записка №30 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

17. Докладна записка №34 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, община Каварна.

18. Докладна записка №36 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в с. Раковски, община Каварна.

            19. Докладна записка №22 относно: Определяне на имотите- частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2024г.

20. Докладна записка №32 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ част от улична регулация от О.Т.33 до О.Т.35 по плана за регулация /ПР/ на с. Българево, об. Каварна, в обхвата на ПИ имот с идентификатор 07257.501.707 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

          21. Докладна записка №33 относно: Провеждане на публичен търг с янво наддаване за продажба на движими вещи собственост на ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев“ гр. Каварна.

22. Докладна записка №42 относно: Даване на съгласие за безвъзмездно ползване на спортен обект – частна общинска собственост – Спортна зала „Олимпиада“ в полза на спортните клубове по чл. 12 от ЗФВС.