КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ГРАФИК за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец декември 2023 година

  

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Четвъртък, 21.12.2023г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Четвъртък, 21.12.2023г.

10:30

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Четвъртък, 21.12.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Четвъртък, 21.12.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Четвъртък, 21.12.2023г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Четвъртък, 21.12.2023г.

15:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №581 относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

2. Докладна записка №572 относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

3. Докладна записка №573 относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

 4. Докладна записка №568 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

5. Докладна записка №554 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

6. Докладна записка №556 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

7. Докладна записка №557 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

8. Докладна записка №577 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка №581 относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

2. Докладна записка №572 относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

3. Докладна записка №573 относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

4. Докладна записка №568 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка №581 относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

2. Докладна записка №572 относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

3. Докладна записка №573 относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

4. Докладна записка №568 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №581 относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

2. Докладна записка №572 относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

3. Докладна записка №573 относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

4. Докладна записка №568 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

5. Докладна записка №554 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

6. Докладна записка №556 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

7. Докладна записка №557 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

8. Докладна записка №577 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №581 относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

2. Докладна записка №572 относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

3. Докладна записка №573 относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

4. Докладна записка №568 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

5. Докладна записка №554 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

6. Докладна записка №556 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

7. Докладна записка №557 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

8. Докладна записка №577 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

1. Докладна записка №581 относно: Приемане на План- сметката за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година.

2. Докладна записка №572 относно: Отписване на задълженията и вземанията по баланса на „Каварна“ ЕООД във връзка с приключването на ликвидацията на дружеството.

3. Докладна записка №573 относно: Избор на временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Каварна.

4. Докладна записка №568 относно: Избор на членове за попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

5. Докладна записка №554 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, община Каварна.

6. Докладна записка №556 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

7. Докладна записка №557 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище, община Каварна.

8. Докладна записка №577 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, община Каварна.