КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2023 ГОДИНА

ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец юни 2023 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 13.06.2023г.

09:30 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 13.06.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 13.06.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 13.06.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 13.06.2023г.

15:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Вторник, 13.06.2023г.

15:30

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

1. Докладна записка №243 относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

2. Докладна записка №258 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №259 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

4. Докладна записка №260 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

5. Докладна записка №261 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

6. Докладна записка №262 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

7. Докладна записка №280 относно: Преразглеждане на Решение №641 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-27 на Областния управител на област Добрич.

8. Докладна записка №281 относно: Преразглеждане на Решение №649 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-26 на Областния управител на област Добрич.

9. Докладна записка №282 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

10. Докладна записка №283 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

11. Докладна записка №285 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Селце, общ. Каварна.

12. Докладна записка №291 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

13. Докладна записка №292 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост находящ се в гр. Каварна.

14. Докладна записка №297 относно: Изменение и Допълнение на Решение №599 по Протокол №52 от 28.02.2023г. за разходване на месечните обезпечение и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, дължими за 2023г.

15. Докладна записка №298 относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

16. Докладна записка №299 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

17. Докладна записка №300 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

18. Докладна записка №301 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

19. Докладна записка №302 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

20. Докладна записка №304 относно: Отписване  на отпаднали задължения и несъбираеми вземания оставащи по баланса на дружеството в ликвидация „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

21. Докладна записка №305 относно: Намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството в ликвидация „БИЗОНЕ“ ЕООД в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

22. Докладна записка №306 относно: Приемане за информация на доклад № ДИД7-ДЧ-1/29.03.2023 г. и заключение към него, съставени при извършена финансова инспекция на Община Каварна от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка №243 относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

2. Докладна записка №258 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №259 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

4. Докладна записка №260 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

5. Докладна записка №261 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

6. Докладна записка №262 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

7. Докладна записка №263 относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за подземен електропровод СрН и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна преминаващ през ПИ с идентификатор 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1 и 72693.19.378 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна.

8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за захранване на водопровод за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35064.118.42, от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35064.38.16 по КК и КР на гр. Каварна.

9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя тръбни кладенци заедно с прилежащите им съоръжения, трасета за захранващи кабели и трасета за два броя подземни водопроводи захранващи резервоар за поливни нужди в Поземлен имот с идентификатор 65543.23.3 по КК и КР на с. Св. Никола, общ, Каварна.

10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен /захранващ/ водопровод за Поземлен имот с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

11. Докладна записка №280 относно: Преразглеждане на Решение №641 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-27 на Областния управител на област Добрич.

12. Докладна записка №281 относно: Преразглеждане на Решение №649 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-26 на Областния управител на област Добрич.

13. Докладна записка №282 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

14. Докладна записка №283 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

15. Докладна записка №285 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Селце, общ. Каварна.

16. Докладна записка №291 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка №292 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост находящ се в гр. Каварна.

18. Докладна записка №295 относно: Преразглеждане на Решение №664 по Протокол №55/22.05.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №ѝаН-04-30 на Областния управител на област Добрич.

19. Докладна записка №298 относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

20. Докладна записка №299 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

21. Докладна записка №300 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

22. Докладна записка №301 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

23. Докладна записка №302 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

24. Докладна записка №307 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII в кв. 103 и част от улична регулация между О.Т.288 – О.Т. 292 – О.Т.293 по плана за регулация /ПР/ на гр. Каварна, общ. Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка №243 относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

2. Докладна записка №291 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

3. Докладна записка №292 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост находящ се в гр. Каварна.

4. Докладна записка №298 относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

5. Докладна записка №304 относно: Отписване  на отпаднали задължения и несъбираеми вземания оставащи по баланса на дружеството в ликвидация „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

6. Докладна записка №305 относно: Намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството в ликвидация „БИЗОНЕ“ ЕООД в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

7. Докладна записка №306 относно: Приемане за информация на доклад № ДИД7-ДЧ-1/29.03.2023 г. и заключение към него, съставени при извършена финансова инспекция на Община Каварна от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

 

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

1. Докладна записка №243 относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

2. Докладна записка №298 относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

1. Докладна записка №243 относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

2. Докладна записка №286 относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I- КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

3. Докладна записка №290 относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

4. Докладна записка №298 относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

             

1. Докладна записка №243 относно: Отчет за изпълнение актовете на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседанията, проведени в периода м. ноември 2022г.- м. март 2023г..

2. Докладна записка №258 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

3. Докладна записка №259 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

4. Докладна записка №260 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

5. Докладна записка №261 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

6. Докладна записка №262 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

7. Докладна записка №263 относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за подземен електропровод СрН и оптичен кабел за захранване на ПИ с идентификатор 72693.11.76 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна преминаващ през ПИ с идентификатор 72693.11.171, 72693.14.123, 72693.150.1 и 72693.19.378 по КК и КР на с. Топола, общ. Каварна и ПИ с идентификатор 05009.17.126 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна.

8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за захранване на водопровод за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35064.118.42, от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 35064.38.16 по КК и КР на гр. Каварна.

9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя тръбни кладенци заедно с прилежащите им съоръжения, трасета за захранващи кабели и трасета за два броя подземни водопроводи захранващи резервоар за поливни нужди в Поземлен имот с идентификатор 65543.23.3 по КК и КР на с. Св. Никола, общ, Каварна.

10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен /захранващ/ водопровод за Поземлен имот с идентификатор 07257.31.309 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.

11. Докладна записка №280 относно: Преразглеждане на Решение №641 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-27 на Областния управител на област Добрич.

12. Докладна записка №281 относно: Преразглеждане на Решение №649 по Протокол №54/27.04.2023г. съгласно Заповед №АдК-04-26 на Областния управител на област Добрич.

13. Докладна записка №282 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

14. Докладна записка №283 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

15. Докладна записка №285 относно: Прекратяване на съсобственост в с. Селце, общ. Каварна.

16. Докладна записка №286 относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I- КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

17. Докладна записка №290 относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАВАРНА“ ЕООД град Каварна.

18. Докладна записка №291 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

19. Докладна записка №292 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост находящ се в гр. Каварна.

20. Докладна записка №295 относно: Преразглеждане на Решение №664 по Протокол №55/22.05.2023г. съгласно ЗАПОВЕД №ѝаН-04-30 на Областния управител на област Добрич.

21. Докладна записка №297 относно: Изменение и Допълнение на Решение №599 по Протокол №52 от 28.02.2023г. за разходване на месечните обезпечение и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, дължими за 2023г.

22. Докладна записка №298 относно: Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2022г.

23. Докладна записка №299 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

24. Докладна записка №300 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

25. Докладна записка №301 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

26. Докладна записка №302 относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Топола, СО Топола, общ. Каварна.

27. Докладна записка №304 относно: Отписване  на отпаднали задължения и несъбираеми вземания оставащи по баланса на дружеството в ликвидация „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

28. Докладна записка №305 относно: Намаляване на капитала и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството в ликвидация „БИЗОНЕ“ ЕООД в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

29. Докладна записка №306 относно: Приемане за информация на доклад № ДИД7-ДЧ-1/29.03.2023 г. и заключение към него, съставени при извършена финансова инспекция на Община Каварна от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

30. Докладна записка №307 относно: Даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- Изменение на план за регулация /ИПР/ за УПИ VIII в кв. 103 и част от улична регулация между О.Т.288 – О.Т. 292 – О.Т.293 по плана за регулация /ПР/ на гр. Каварна, общ. Каварна.