КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Каварна през месец март 2023 година .

ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец март 2023 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Понеделник, 20.03.2023г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Понеделник, 20.03.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Понеделник, 20.03.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Понеделник, 20.03.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Понеделник, 20.03.2023г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Понеделник, 20.03.2023г.

15:00

часа

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

            1. Докладна записка №114 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №115 относно: Определяне на началната годишна цена при отдаване под наем празни поземлени имоти в урбанизирана територия.

          3. Докладна записка №128 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема, в с. Топола, общ. Каварна.

          4. Докладна записка №129 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

          5. Докладна записка №131 относно: Допълване и изменение на Решение №589 по Протокол №51/26.01.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2023/2024 година.

          6. Докладна записка №132 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, трайно предназначение на територията: земеделска, със смесен начин на трайно ползване, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

          7. Докладна записка №133 относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви“, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

          8. Докладна записка №134 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и  сключване на договор за наем.

          9. Докладна записка №135 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

          10. Докладна записка №136 относно: Допълване и изменение на Решение №597 по Протокол №52/28.02.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          11. Докладна записка №139 относно: Избор на членове и създаване на временна комисия по „Създаване на нормативна уредба за стопанисване и управление на минералните извори на територията на община Каварна“.

          12. Докладна записка №140 относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          13. Докладна записка №141 относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

            1. Докладна записка №114 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №115 относно: Определяне на началната годишна цена при отдаване под наем празни поземлени имоти в урбанизирана територия.

          3. Докладна записка №128 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема, в с. Топола, общ. Каварна.

          4. Докладна записка №129 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

          5. Докладна записка №121 относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Каварна 2023-2026г.

          6. Докладна записка №131 относно: Допълване и изменение на Решение №589 по Протокол №51/26.01.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2023/2024 година.

          7. Докладна записка №132 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, трайно предназначение на територията: земеделска, със смесен начин на трайно ползване, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

          8. Докладна записка №133 относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви“, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

          9. Докладна записка №134 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и  сключване на договор за наем.

          10. Докладна записка №135 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

          11. Докладна записка №136 относно: Допълване и изменение на Решение №597 по Протокол №52/28.02.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          12. Докладна записка №139 относно: Избор на членове и създаване на временна комисия по „Създаване на нормативна уредба за стопанисване и управление на минералните извори на територията на община Каварна“.

          13. Докладна записка №140 относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          13. Докладна записка №141 относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

                1. Докладна записка №114 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №115 относно: Определяне на началната годишна цена при отдаване под наем празни поземлени имоти в урбанизирана територия.

          3. Докладна записка №128 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема, в с. Топола, общ. Каварна.

          4. Докладна записка №129 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

          5. Докладна записка №121 относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Каварна 2023-2026г.

          6. Докладна записка №131 относно: Допълване и изменение на Решение №589 по Протокол №51/26.01.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2023/2024 година.

          7. Докладна записка №132 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, трайно предназначение на територията: земеделска, със смесен начин на трайно ползване, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

          8. Докладна записка №133 относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви“, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

          9. Докладна записка №134 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и  сключване на договор за наем.

          10. Докладна записка №135 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

          11. Докладна записка №136 относно: Допълване и изменение на Решение №597 по Протокол №52/28.02.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          12. Докладна записка №139 относно: Избор на членове и създаване на временна комисия по „Създаване на нормативна уредба за стопанисване и управление на минералните извори на територията на община Каварна“.

          13. Докладна записка №140 относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          14. Докладна записка №141 относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

                1. Докладна записка №138 относно: Преразглеждане на Решение № 606 по Протокол № 52/ 28.02.2023г. съгласно Заповед № АдК-04-15/10.03.2023г. на Областен управител – Добрич.

          2. Докладна записка №139 относно: Избор на членове и създаване на временна комисия по „Създаване на нормативна уредба за стопанисване и управление на минералните извори на територията на община Каварна“.

          3.Докладна записка №140 относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          4. Докладна записка №141 относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

            1. Докладна записка №122 относно: Покана от съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ – АД град Добрич насрочено за 31.03.2023 г.

          2. Докладна записка №139 относно: Избор на членове и създаване на временна комисия по „Създаване на нормативна уредба за стопанисване и управление на минералните извори на територията на община Каварна“.

          3. Докладна записка №140 относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          4. Докладна записка №141 относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

          1. Докладна записка №114 относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №115 относно: Определяне на началната годишна цена при отдаване под наем празни поземлени имоти в урбанизирана територия.

          3. Докладна записка №128 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема, в с. Топола, общ. Каварна.

          4. Докладна записка №129 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

          5. Докладна записка №121 относно: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Каварна 2023-2026г.

          6. Докладна записка №122 относно: Покана от съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството и определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредното Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ – АД град Добрич насрочено за 31.03.2023 г.

          7. Докладна записка №131 относно: Допълване и изменение на Решение №589 по Протокол №51/26.01.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2023/2024 година.

          8. Докладна записка №132 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Вранино, трайно предназначение на територията: земеделска, със смесен начин на трайно ползване, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

          9. Докладна записка №133 относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви“, чрез публичен търг и сключване на договори за наем.

          10. Докладна записка №134 относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ниви, чрез публичен търг и  сключване на договор за наем.

          11. Докладна записка №135 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Селце, общ. Каварна.

          12. Докладна записка №136 относно: Допълване и изменение на Решение №597 по Протокол №52/28.02.2023г. на Общински съвет – Каварна, относно определяне на пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          13. Докладна записка №138 относно: Преразглеждане на Решение № 606 по Протокол № 52/ 28.02.2023г. съгласно Заповед № АдК-04-15/10.03.2023г. на Областен управител – Добрич.

          14. Докладна записка №139 относно: Избор на членове и създаване на временна комисия по „Създаване на нормативна уредба за стопанисване и управление на минералните извори на територията на община Каварна“.

          15. Докладна записка №140 относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

          16. Докладна записка №141 относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Каварна , съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.