КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

Публикуване на график за провеждане на заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Каварна през месец февруари 2023 година .

                                               ГРАФИК

за провеждане на заседания на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец февруари 2023 година

 

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Вторник, 21.02.2023г.

10:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Вторник, 21.02.2023г.

11:00

часа

Постоянна комисия по

„Образование, култура и младежки дейности“

Вторник, 21.02.2023г.

11:30

часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Вторник, 21.02.2023г.

13:00

часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Вторник, 21.02.2023г.

14:00

часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Петък, 21.02.2023г.

15:00

часа

 

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

 

            1. Докладна записка №56 относно: Допусната техническа грешка в т. 1 и т. 2 на Решение №576 по Протокол №50 от 30.12.2022 г. на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №44 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          3. Докладна записка №45 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          4. Докладна записка №46 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          5. Докладна записка №47 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          6. Докладна записка №48 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          7. Докладна записка №49 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Белгун, община Каварна.

          8. Докладна записка №50 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          9. Докладна записка №51 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          10. Докладна записка №52 относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна.  

          11. Докладна записка №69 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг.

          12. Докладна записка №75 относно: Определяне пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          13. Докладна записка №82 относно: Отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.

          14. Докладна записка №83 относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

          15. Докладна записка №84 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.

          16. Разглеждане на предложение за подкрепа с финансови средства на „Съюза на пенсионерите- 2004“.

            17. Докладна записка №87 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона  за управление на отпадъците за 2023 г.

          18. Докладна записка №88 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги е с. Българево, общ. Каварна.

            19. Докладна записка №89 относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно одобрена схема, за извършване на търговска дейност в КК „Карвуна“, местност Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна.

          20. Докладна записка №90 относно: Намаляване на капитала а „Бизоне“ ЕООД.         

          21. Докладна записка №91 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

          22. Докладна записка №92 относно : Приемане на разчети за бюджетни разплащания на Община Каварна през 2023 година до приемане на бюджета на общината за 2023 година.

 

 

 

 

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

 

           

 

          1. Докладна записка №56 относно: Допусната техническа грешка в т. 1 и т. 2 на Решение №576 по Протокол №50 от 30.12.2022 г. на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №44 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          3. Докладна записка №45 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          4. Докладна записка №46 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          5. Докладна записка №47 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          6. Докладна записка №48 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          7. Докладна записка №49 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Белгун, община Каварна.

          8. Докладна записка №50 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          9. Докладна записка №51 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          10. Докладна записка №52 относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна. 

            11. Докладна записка №30 относно: Допускане изработване на проект за Подробно устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя тръбни кладенци заедно с прилежащите им съоръжения, трасета за захранващи кабели и трасета за два броя подземни водопроводни захранващи резервоар за поливни нужди в Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65543.23.3 по КК и КР на с. Св. Никола, общ. Каварна.

          12. Докладна записка №69 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг.

          13. Докладна записка №75 относно: Определяне пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          14. Докладна записка №76 относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строително и монтажните работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

          15. Докладна записка №82 относно: Отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.

          16. Докладна записка №83 относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

          17. Докладна записка №84 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.

          18. Докладна записка №87 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона  за управление на отпадъците за 2023 г.

            19. Докладна записка №88 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги е с. Българево, общ. Каварна.

            20. Докладна записка №89 относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно одобрена схема, за извършване на търговска дейност в КК „Карвуна“, местност Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна.

          21. Докладна записка №90 относно: Намаляване на капитала а „Бизоне“ ЕООД.

          22. Докладна записка №91 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

          23. Докладна записка №92 относно : Приемане на разчети за бюджетни разплащания на Община Каварна през 2023 година до приемане на бюджета на общината за 2023 година.

 

 

 

 

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

 

                1. Докладна записка №52 относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна.

          2. Докладна записка №69 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг.

          3.Докладна записка №75 относно: Определяне пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          4. Докладна записка №76 относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строително и монтажните работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

          5. Докладна записка №82 относно: Отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.

          6. Докладна записка №83 относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

          7. Докладна записка №84 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.

 

            8. Докладна записка №87 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона  за управление на отпадъците за 2023 г.

          9. Докладна записка №88 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги е с. Българево, общ. Каварна.

          10. Докладна записка №89 относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно одобрена схема, за извършване на търговска дейност в КК „Карвуна“, местност Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна.

          11. Докладна записка №90 относно: Намаляване на капитала а „Бизоне“ ЕООД.

          12. Докладна записка №92 относно : Приемане на разчети за бюджетни разплащания на Община Каварна през 2023 година до приемане на бюджета на общината за 2023 година.

 

 

 

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

 

 

        1. Докладна записка №52 относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна.

          2. Докладна записка №83 относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

          3. Докладна записка №84 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.

         

          4. Докладна записка №91 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

          5. Докладна записка №92 относно : Приемане на разчети за бюджетни разплащания на Община Каварна през 2023 година до приемане на бюджета на общината за 2023 година.

 

 

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

 

            1. Докладна записка №52 относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна.         

          2. Докладна записка №83 относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

          3. Докладна записка №84 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.   

          4. Докладна записка №92 относно : Приемане на разчети за бюджетни разплащания на Община Каварна през 2023 година до приемане на бюджета на общината за 2023 година.

 

 

 

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

 

            1. Докладна записка №56 относно: Допусната техническа грешка в т. 1 и т. 2 на Решение №576 по Протокол №50 от 30.12.2022 г. на Общински съвет – Каварна за Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна.

          2. Докладна записка №44 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          3. Докладна записка №45 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          4. Докладна записка №46 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          5. Докладна записка №47 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          6. Докладна записка №48 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          7. Докладна записка №49 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Белгун, община Каварна.

          8. Докладна записка №50 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          9. Докладна записка №51 относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, СО Топола, община Каварна.

          10. Докладна записка №52 относно: Приемане на Наредба №6 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещите се лица на територията на Община Каварна. 

            11. Докладна записка №30 относно: Допускане изработване на проект за Подробно устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя тръбни кладенци заедно с прилежащите им съоръжения, трасета за захранващи кабели и трасета за два броя подземни водопроводни захранващи резервоар за поливни нужди в Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65543.23.3 по КК и КР на с. Св. Никола, общ. Каварна.

          12. Докладна записка №69 относно: Определяне начална годишна цена по землища за отдаване под наем на земя от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг.

          13.Докладна записка №75 относно: Определяне пазарни наемни цени в лева на декар, за имоти с НТП „пасище, мера“ по землища на територията на община Каварна за стопанската 2023/2024 година.

          14. Докладна записка №76 относно: Определяне на период и територии, в които се забранява извършването на строително и монтажните работи, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

          15. Докладна записка №82 относно: Отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2022 г.

          16. Докладна записка №83 относно: Приемане на доклад № ДИД7-ДЧ-2/27.05.2022 г. за извършвана финансова инспекция на Община Каварна от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за законосъобразност на сключените договори от кмета на община Каварна за разпореждане с имоти общинска собственост и констатирани нарушения и заобикаляне на законовата рамка на ЗОС, довели до пропуснати ползи за общинския бюджет в общ размер на 128 351, 70 лв. през периода 2014 г. и 2015 г.

          17. Докладна записка №84 относно: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. – 31.01.2023 г.

          18. Докладна записка №87 относно: Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона  за управление на отпадъците за 2023 г.

          19. Докладна записка №88 относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, за извършване на услуги е с. Българево, общ. Каварна.

            20. Докладна записка №89 относно: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно одобрена схема, за извършване на търговска дейност в КК „Карвуна“, местност Иканталъка“, с. Топола, общ. Каварна.

          19. Докладна записка №90 относно: Намаляване на капитала а „Бизоне“ ЕООД.

          21. Докладна записка №91 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра-1923“ с. Челопечене, общ. Каварна.

          22. Докладна записка №92 относно : Приемане на разчети за бюджетни разплащания на Община Каварна през 2023 година до приемане на бюджета на общината за 2023 година.