ПРАВОМОЩИЯ И СЪСТАВ

Правомощия на Общинския съвет

Общинският съвет - Каварна е орган на местното самоуправление на територията на община Каварна. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Общинският съвет - Каварна се състои от 17 общински съветници, избрани от населението на общината.

Общинският съвет осъществява своите правомощия  въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Неговите правомощия се разпростират върху всички сфери на самоуправлението. Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината. Той решава жизнено важни въпроси на жителите на населените места. Неговите членове – общинските съветници, са най-близо до проблемите на гражданите. Общинският съвет упражнява контрол над дейността на общинската администрация. Той приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.