ЗАСЕДАНИЯ

Тридесето заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 юни 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 17 юни 2021 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх.№ 1070 относно преразглеждане на решение № 284 по протокол №27 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 10.05.2021г. 
2. Докладна записка с вх.№ 1071 относно изменение на решение № 266 по протокол № 26 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 29.04.2021 г.
3. Докладна записка с вх.№ 1072 относно отмяна на решение № 307 по протокол № 23 от заседанието на Общинския съвет, проведено на 30.05.2017 г.
4. Докладна записка с вх.№ 1074 относно избор на управител на „МБАЛ–Каварна ЕООД“ за срок до провеждане на конкурс.
5. Докладна записка с вх.№ 1075 относно избор на членове и създаване на временна комисия за проект на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули за нуждаещи се лица на територията на община Каварна.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-375/27.05.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.