ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и първо заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 юни 2021 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 29 юни 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с вх. № 1084 относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.
2. Докладна записка с вх. № 1090  относно одобрение на Проект за приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие град Каварна.
3. Докладна записка с вх. № 1092 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
4. Докладна записка с вх. № 1085 относно одобрение на спешна мярка за пряко възлагане изпълнението на маршрутните разписания от Областната и Общинската транспортна схема.
5. Докладна записка с вх. № 1088 относно предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ от бюджета на община Каварна на Народно читалище „Народен будител – 1940“ с. Българево.
6. Докладна записка с вх. № 1086 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“" – Ра за обезпечаване на 110 % от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021г. по проект „Популяризиране на културното и морско наследство в община Каварна“, ИСУН №BG14MFOP001-4.025-0003 по процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020г.
7. Докладна записка с вх. № 1087 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“" за обезпечаване на 110% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-55 от 23.04.2021 г. по проект „Популяризиране на културното и морско наследство в община Каварна“, ИСУН № BG14MFOP001-4.025-0003 по процедура №BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“ по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020г.
8. Докладна записка с вх. № 1091 относно одобряване на План – схема за разполагане на преместваем обект „РОК – АВТОМОБИЛ“ в УПИ VII „за Парк“ в кв. 5 по ПР на гр. Каварна, Община Каварна.
9. Докладна записка с вх. № 1068 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на плана за регулация /ИПР/ за създаване на два нови самостоятелни УПИ в кв.73 по плана за регулация /ПР/ на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ с идентификатор 07257.501.30 и част от ПИ с идентификатор 07257.501.718 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна. 
10. Докладна записка с вх. № 1089 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за регулация /ИПР/ УПИ XIV, УПИ XV, УПИ XVI, УПИ XVII, УПИ XVIII и УПИ XIX в кв. 101 по плана за регулация /ПР/ на с. Камен бряг, общ. Каварна.
11. Докладна записка с вх. № 1099 относно допускане „Изработване на ПУП – Парцеларен план за захранващ водопровод за ПИ 35064.118.42 от ПИ 35064.38.16 по КК на гр. Каварна, област Добрич“, във връзка с изграждането на винарска изба.
12. Докладна записка с вх. № 1098 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.
13. Докладна записка с вх. № 1094 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.
14. Докладна записка с вх. № 1093 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Раковски.
15. Докладна записка с вх. № 1095 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. 
16. Докладна записка с вх. № 1096 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.
17. Докладна записка с вх. № 1097 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.


ЙОРДАН  СТОЯНОВ
Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-375/27.05.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.
Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.