ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 03 август 2021 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и второто заседание на Общинския съвет – Каварна на 03 август 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 1149 относно приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

2. Докладна записка с вх.№ 1164 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ 1161 относно приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост, които могат да са обект на управление и разпореждане.

4. Докладна записка с вх.№ 1166 относно преразглеждане на решение №299 по протокол № 31 от заседанието на общинския съвет, проведено на 29.06.2021г.

5. Докладна записка с вх.№ 1168 относно приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1167 относно избиране на директор на ОП „Чиракман“.

7. Докладна записка с вх.№ 1173 относно провеждане на процедура от Община Каварна по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканска транспортна схема.

8. Докладна записка с вх.№ 1165 относно назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на „Каварна“ ЕООД.

9. Докладна записка с вх.№ 1163 относно придобиване на имот с идентификатор 35064.501.3495.

10. Докладна записка с вх.№ 1142 относно одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ III3216 в кв. 131, УПИ VI3217 и УПИ X142 в кв. 132 и уличната регулация между кв. 131 и кв. 132 в обхвата на О.Т.389, О.Т.388, О.Т.387 и О.Т.386 по РП на гр. Каварна, Община Каварна.

11. Докладна записка с вх.№ 1143 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 06.08.2021 година.

12. Докладна записка с вх.№ 1144 относно одобряване на задание и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Плана за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 35064.32.49 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна.

13. Докладна записка с вх.№ 1148 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ I в кв. 22 по регулационния план /РП/ на с. Топола, общ. Каварна.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-515/21.06.2021г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50%, при спазване на всички въведени мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.