ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и пето заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 ноември 2021 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и петото заседание на Общинския съвет – Каварна на 30 ноември 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 1333 относно приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2020 година.

2. Докладна записка с вх.№ 1335 относно даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Каварна за 2021 година за проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“, финансиран със средства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

3. Докладна записка с вх.№ 1346 относно одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 1347 относно одобрение на партньор по проектно предложение на община Каварна по процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите по Програмна област 7 „Включване и овластяване на ромите“, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.

5. Докладна записка с вх.№ 1360 относно прекратяване и обявяване в ликвидация на „Каварна“ ЕООД гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 1373 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

7. Докладна записка с вх.№ 1359 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 1361 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

9. Докладна записка с вх.№ 1362 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

10. Докладна записка с вх.№ 1363 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

11. Докладна записка с вх.№ 1364 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

12. Докладна записка с вх.№ 1365 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

13. Докладна записка с вх.№ 1366 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Хаджи Димитър.

14. Докладна записка с вх.№ 1367 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

15. Докладна записка с вх.№ 1368 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

16. Докладна записка с вх.№ 1369 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 1370 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

18. Докладна записка с вх.№ 1371 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

19. Докладна записка с вх.№ 1372 относно отдаване под наем и сключване на договори за общински имоти с начин на трайно ползване – полски пътища на територията на община Каварна за стопанската 2021г. – 2022г.

20. Докладна записка с вх.№ 1375 относно учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от имот публична общинска собственост в гр. Каварна.

21. Докладна записка с вх.№ 1376 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за Частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна.

22. Докладна записка с вх. № 1378 относно изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 3 по Протокол № 2 от 20.11.2019г. за Избор на членове и председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна.

23. Докладна записка с вх.№ 1379 относно отмяна на Решение № 200 по Протокол №19 от 24.11.2020г. и възлагане на постоянната комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“ за изработване на проект на правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

24. Докладна записка с вх.№ 1385 относно освобождаване, избор на управител и прехвърляне в Община Каварна на активи на „Бизоне“ ЕООД, гр. Каварна.

25. Докладна записка с вх.№ 1383 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Каварна.

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената епидемична обстановка, гражданите на община Каварна ще бъдат допускани спрямо заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-890 от 03.11.2021г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021г. (изм. със Заповед РД-01-919 от 10.11.2021г.).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж